Anker Heegaards Gade 2, 1. - 1572 Kbh. V - Tlf.: 33 15 89 00 (kl. 10-13) - Fax: 33 15 89 10
Er der grund til at klage?
Hvordan man klager
Find kendelser
Om Ankenævnet
Nævnets sammensætning
Vejledning for selskaber ved besvarelse af ankenævnssager
Vedtægter
Medlemmer af Ankenævnet for Forsikring
Årsberetning
Aktuelt
Opret eget nyhedsbrev
Abonnér på nyhedsbrev
Statistik
Andre relevante hjemmesider
Kontakt
The Insurance Complaints Board
Om Ankenævnet

Ankenævnet for forsikring

 • Ankenævnet er et privat klagenævn oprettet i 1975 af Forbrugerrådet Tænk og Forsikring & Pension.
 • Ankenævnet er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeren og derfor "autoriseret" til at behandle forsikringsklager.
 • Klagen skal dog vedrøre egne forsikringer. Man kan således ikke klage over en afgørelse truffet af modpartens selskab.
 • Klagen skal vedrøre privatlivets forsikringsforhold. Klager vedrørende erhvervslivets forsikringsforhold falder uden for ankenævnets område. Dog behandles klager vedrørende motorkøretøjsforsikring, selvom der er tale om erhvervskøretøjer.
 • Klagen skal vedrøre en konkret formueretlig tvist, dvs. angå et spørgsmål af økonomisk betydning. Ankenævnet kan ikke behandle klager over f.eks. ansattes opførsel, et forsikringsselskabs markedsføring eller andre generelle forhold. Ankenævnet er således ikke et disciplinærnævn.
 • Ankenævnet kan ikke behandle klager, hvis behandling hører under offentlige myndigheder eller andre anke- eller klagenævn. Nævnet kan heller ikke behandle sager, som er afgjort ved endelig dom, gyldigt bindende voldgift eller retsforlig eller sager, der kan forventes afgjort i forbindelse med en straffesag.
 • Du kan først klage til ankenævnet, når du har klaget til selskabet over afgørelsen, og selskabet har fastholdt sin afgørelse eller undladt at besvare din klage.
 • Du skal betale et klagegebyr på 200 kr. Hvis du får medhold i din klage, får du gebyret retur. Det samme gælder, hvis nævnet finder ikke at kunne afgøre sagen.

Klagen skal indgives skriftligt på en klageformular, du kan downloade - se "Hvordan man klager".

 • Ved afgørelse af klagen deltager repræsentanter fra de stiftende organisationer og nævnets formand, der er dommer i landsret eller Højesteret.
 • Inden dette sker, vil selskabet få lejlighed til at udtale sig skriftligt om sagen - ligesom du vil få lejlighed til at kommentere selskabets svar. Du kan i øvrigt se klagegangen ved at klikke på "Vi har registreret din Klage" (PDF).
 • Afgørelsen sker i form af en kendelse fra ankenævnet. Selskabet kan nægte at følge ankenævnets afgørelse. I så fald skal selskabet meddele ankenævnets sekretariat dette inden 30 dage efter, at nævnets afgørelse er fremsendt. Det sker kun yderst sjældent, at selskabet ikke følger nævnets kendelse.
 • De allerfleste selskaber er medlem af ankenævnet, men der er ingen pligt til at være det. Ved at klikke på "Medlemmer af Ankenævnet for Forsikring" kan du se ankenævnets medlemsliste. Selv om selskabet ikke er medlem af ankenævnet, udelukker det ikke behandling i ankenævnet. Kontakt eventuelt ankenævnets sekretariat herom.
 • Ankenævnet for Forsikring er tilsluttet FIN-NET - et europæisk netværk af klageorganer i Europa inden for det finansielle område. Hvis du har en forsikringssag, der kan behandles i et af disse organer, kan vi hjælpe hermed. Nærmere om FIN-NET, klik på FIN-NET.
 • Sagsbehandlingstiden er lang. Nævnet holder møde 24 gange om året - og det er ikke muligt at udvide antallet af møder. Jo flere klager der kommer ind - jo længere tid tager sagsbehandlingen. Den typiske sagsbehandlingstid er i øjeblikket 7 - 8 måneder. Enkelte sager kan tage længere tid at behandle. Det sker først og fremmest i de sager, hvor klageren eller selskabet foranstalter nye undersøgelser, eller bliver ved med at sende nye indlæg. Nævnet udsætter ind i mellem også sager, fordi nævnet ønsker en problemstilling i sagen yderligere belyst.

« tilbage